Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sex životinje i čovjeka

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Sex životinje i čovjeka
  ❤️ Click here: Sex životinje i čovjeka
  Iako je bio izuzetan sufija i svestran učenjak, El-Hasan El-Basri se nerijetko za tumačenje svojih snova obraćao Ibn Sirinu. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu. Medi bi, sigurno, trebala dobra kupka, no nije mi bilo ni na kraj pameti dovesti tako velikog psa u svoj stan.


  Ne možemo ovako velikog psa dovesti u naš stan. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. Zato se i kaže: Ardešir, sin Babekov, mada mu je otac bio Sasan. Znala sam da neće moći dugo izdržati u tom položaju. Također, važno je naglasiti kako je bruceloza iznimno kompleksan problem koji zahtijeva dugogodišnju borbu i maksimalni doprinos svih sudionika u lancu - farmera, veterinara, nadležnih tijela, samih građana. Ko sanja da pati od zadržavanja mokraće - to znači da se on srdi na svoju ženu. Ko sanja da čisti uši od prljavštine - čuće neke radosne vijesti. Tinejdžera iz Nigura Alta, kga su uhvatili tokom sa kravom, za koju se smatra da ju je silovao, vlasti su primorale da je oženi! Ko sanja da mokri u svoj nos - sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne može stupiti u brak. Ja vjerujem da postoji Inteligencija Prirode koja ne radi samo na sluèaju pokušaja i pogreške, nego na jedan svjestan naèin. Poslije mjesec dana neuspešne potrage, pas je shvatio da se vlasnik neće vratiti po njega, sakrio se u ugao i odbio jesti.

  Farmer muškarac ima seks s konja - Kod muslimanskih naroda postoje desetine i desetine tabirnama knjiga o tumačenju sno­va , pisanih kako od strane ranijih tako i od strane kasnijih islamskih učenjaka, i kod svih njih Ibn Sirin važi kao neprikosnoveni autoritet, tako da njemu u nauci tumačenja snova pripada mjesto koje u tefsiru tumačenje Kur'ana pripada Ibn Abbasu r.

  Ima ¾ena sa svinjama, jarcima i magarcima, a jedan èovjek ¹evi koko¹. Jedan magarac s ogromnim kurcem svr¹ava po licu neke plavu¹e. Takvih stvari ima na izvoz. Ima jo¹ jedna s pet prasaca na leðima i pet ¾ena na njima okrenutih prema kameri. Vidi se kako im kurci ulaze u ¾ene. Ima jo¹ jedna gdje ¾ena pu¹i kurac jarcu, koji je ureðen tako da izgleda kao Ðavo, rogovi ¾ivotinje su ofarbani krièavocrveno. Obièno gledamo slike golih ¾ena koje se ¹ire, pokazuju sise i sve to, ali ni¹ta ovako. ®ao mi je ¾ivotinja, jer nemaju ba¹ izbora. To nije napaljivo ni ni¹ta slièno' kurziv moj. Na navedenu zoopornjavu nadovezujem i kinesku avisodomiju, bestijalna spolna i¾ivljavanja na guskama i drugim pticama, èije su vratove mu¹karci uglavnom iz vi¹ih krugova zavrtali u trenutku orgazma kako bi postigli dodatnu stimulaciju agonijskim grèevima ¾ivotinjskoga sfinktera. Primjerice, bujna plavu¹a u sjedinjenju s bijelim psom najavljena je sljedeæim retorièkim porno-strategijama: Jessie is back! This time she takes on our big white dog outside. This really is a great movie. It has it all. Hardcore dog fucking in different positions, great blowjob action and ends with a superb dog facial! A must see for the dog lover! Rijeè je o androzoonima - mu¹kim ¾ivotinjama koje su dresirane za seksualne odnose s ljudskim ¾enkama. Zanimljivo je da spomenuta web stranica ne otvara inverzan sluèaj - dakle, ljudski mu¾jak s gynezoonima. Prema podacima The Humane Society of the United States HSUS , jedan zoosodomijski web site dnevno ima otprilike 46. Zoofilija i bestijalnost ponekad su kondicijski odreðene. Podsjeæam na armenskoga pastira Milosa Stavrosa i ovcu Daisy iz filma Sve ¹to ste ¾eljeti znati o seksu, a niste se usudili pitati 1972. Woodyja Allena, kultne adaptacije istoimene knjige Davida Reubena, u drugoj prièi ©to je sodomija? Kao sliènu kondicijsku zoosodomiju donosim primjer s nedavnog kratkog terenskog istra¾ivanja iz Luke Lijeve okolica Siska : To sem ja èula jo¹ prve, jo¹ sem bila curica, pred pedeset let. Èula sem da mu¹karec ne imel ni ¾enske ni ni¹ta pa je opalil kravu. Jo¹ si je zel stolec jer je krava visoka. A ¾ene - i na selu - z malemi cucki, i spiju ¾ njimi. Veve, Ivan je opalil prasicu. Bil je jo¹ deèec… Na navedenom kazivanju zahvaljujem gospoði Dragi Petras. Friedrich Salomo Krauss, koji je poèetkom minuloga stoljeæa predano objavljivao publikacije o erotici i seksualnosti u folkloru, a meðu Ju¾nim Slavenima prikupio je i 'sodomijska zastranjenja', etnografski je dijagnosticirao kako Ju¾ni Slaveni sodomiju ili bestijalnost smatraju 'izmeðu ostalog kao smije¹an ukus, ni u kom sluèaju kao poni¾avajuæu, neèasnu ili ka¾njivu radnju'. ®ivotinjski mu¾evi i zaruènice Jedan drugi oblik zoofilije pronalazimo u mitskim svjetovima - ili kao ¹to bi Eliade napisao in illo tempore - gdje ¾ivotinja simbolizira davatelja plodnosti i rodnosti. Kurilski Ainu, koji se prostiru na sjeveru sve do Kamèatke, vjeruju da je njihov Praotac potekao iz braène veze neke ¾ene i medvjeda ili psa. Porodiljni sluèaj kraljice Maye mitski interpretira kako je zaèela Buddhu s bijelim sloniæem, odnosno, sublimnija verzija zoofilnoga roðenja govori kako je u trenutku kad je zaèela Gautamu Buddhu sanjala da je mali bijeli slon s bijelim lotosom u surli u¹ao u njezin desni bok, i nakon potrebnog vremena Maya je rodila Buddhu iz svog boka, pridr¾avajuæi se za stablo. Kada su odlazili u lov ili rat, mu¹karci su prièali prièe o ¾ivotinjama-zaruènicama, a ¾ene - kada su zajedno sjedile i prele - prièale su o ¾ivotinjama-zaruènicima. Na tragu prièa o mu¾evima i ¾enama-¾ivotinjama podsjeæam, primjerice, na na¹e bajke o vilinskom prascu i je¾u mlado¾enji, pjesme o zmiji mlado¾enji… Bruno Bettelheim detektira kako spomenute prièe nemaju samo odlike bajke nego i totemizma. I dok u intimnosti dominiraju animalne metafore tzv. U paralelizmu mitskih primjera i suvremene zoofilije Marijan Ko¹ièek prosuðuje da se 'spolne sklonosti ljudi od mitskih vremena do danas ustvari nisu bitno promijenile! Interspecistièka ljubav Peter Singer u prikazu knjige Dearest Pet Midasa Dekkersa, koja tematizira zoofilnu erotiku, upuæuje da se naveden spolni odnos oduvijek upisivao u devijaciju upravo zbog ogranièavajuæega antropomorfizma i specizma koji ukazuje na navodne duboke razlike izmeðu ¾ivotinje i èovjeka kao i zazora od nereproduktivnih spolnih odnosa. Red je da prizovem i Stari zavjet koji izrièito osuðuje zoofiliju iz okrilja antropocentrizma: 'Tko bi god sa ¾ivinom legao, treba ga kazniti smræu' Izlazak - Æudoredni zakoni 22, 18. Slijedi modificirana zabrana zoofilije koju nudi Levitski zakonik 18, 23 : 'Da nisi legao ni s jednom ¾ivotinjom - od nje bi postao neèist. ®ena ne smije stati pred ¾ivotinju da se s njom pari. To bi bila krajnja opaèina' kurziv moj. Na tragu kristijaniziranih interpretacija zoofilije i bestijalnosti inicirana je i vje¹tièja zoofilija s epicentralnim kultom jarca. Naime, spomenuta teoretièarka u domi¹ljatoj interpretaciji navedene radove, uz ostalo, atribuira sintagmom banalan isjeèak svakodnevice, tragom èega otvara i upit je li Vesper mu¹ko ili ¾ensko? Nikola Viskoviæ u knjizi ®ivotinja i èovjek: prilog kulturnoj zoologiji bilje¾i kako je zoosodomija danas zabranjena mnogim kriviènim zakonima, primjerice, u Louisiani zabranom 'protuprirodnoga spolnog odnosa jednog ljudskog biæa s drugim istog ili suprotnog spola ili sa ¾ivotinjom'. Zanimljivo je da i hrvatski Zakon o dobrobiti ¾ivotinja nije iskazao potrebu za zabranom zloporabe ¾ivotinja u zooporno praksama. Ipak, korektivno Prijedlog novoga Zakona o dobrobiti ¾ivotinja Republike Hrvatske, na kojemu radi Udruga Prijatelji ¾ivotinja, pridodaje i zabranu 'kori¹tenja ¾ivotinja u pornografske svrhe i seksualno iskori¹tavanje'. Pritom postavljaju odreðenje da su pojmovi bestijalnost i zooseksualnost bliskoznaènice dakle, ne istoznaènice , jer u sklopu zoozajednice zooseksualna osoba oznaèuje onoga koji osjeæa emocionalnu privr¾enost prema ¾ivotinjskom partneru, a bestijal - osoba koja se zanima samo za seksualne aspekte takve prakse. Naravno, inicirani su raznorodni zoofilni modusi, primjerice, ofidiofilija - uzbuðenje zmijama, formikofilija - uzbuðenje mravima, odreðenije - seksualno uzbuðenje i orgazam koji inducira puzanje ili grickanje pu¾eva, ¾aba, krilatih insekata, mrava po spolnim organima ljudske ¾ivotinje , kinofilija, pteronofilija, ¹to æe reæi uzbuðenje dodirom perja… U zoofilni modus karnivora moguæe je upisati le¾eran odgovor Zorana Feriæa na upit ©to mislite o zoofiliji? Mislim da je opæenje sa ¾ivotinjama koje imaju manje od osamnaest - pedofilija! Ovce - da, janjad - ne! ©to se mene tièe, ja ¾ivotinje volim, ali samo jesti. U animalistièkoj knjizi ®ivotinja i èovjek Nikola Viskoviæ upuæuje da termin zoofilija uz to ¹to oznaèuje prijateljstvo prema ¾ivotinjama i namjeru njihove za¹tite u ovom znaèenju srodan je terminu biofilija , njegovo drugo znaèenje, koje je, primjerice, zabilje¾eno u Akademijinu Rjeèniku pod rijeèju ¾ivotinjstvo, odreðeno je definicijom u horizontu oèekivanja teologa Antona Kadèiæa 1729. Pritom Nikola Viskoviæ kao sinonime upisuje bestijalnost, zoofiliju u njegovu drugom znaèenju te zoosodomiju. Hani Miletski u knjizi Understanding Bestiality and Zoophilia 2002. Suzana Marjaniæ, nimal portal, , 06. Suzana Marjaniæ: 'Antropornografija ili ¾ivotinja kao skopofilijski i seksualni predmet'. Antonija Zaradija Ki¹ i Suzana Marjaniæ, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatska sveuèili¹na naklada, 2007.
  Tportal imenik Najbolji oralni seks Электрическая схема мультиварки

Working...
X